ЛЕТ
Profilinizi seçin:
Garaj
 • Bayi
 • Sürücü

ŞARTLAR VE KOŞULLAR VALEO SADATAK PROGRAMININ

VALEO SADATAK PROGRAMININ

Şartlar ve Koşullar

Madde 1- Amaç

 

Takip eden hüküm ve koşullar (bundan böyle “Genel Hüküm ve Koşullar” olarak anılacaktır) şirket merkezi Aydınevler Sanayi Cad. Centrum Plaza Kat:3 No:302 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Valeo Otomotiv San. ve Tic. A.Ş (bundan böyle “Valeo” olarak anılacaktır) tarafından uygulanacak olan Valeo Sadakat Programının (bundan böyle “ Valeo Uzmanlar Kulübü” olarak anılacaktır) kapsam ve koşullarını düzenlemektedir.

 

Madde 2 - Katılım Koşulları 

 

Bölüm 2.01    Yetkili Kullanıcılar 

 

Yetkili Kullanıcılar, Valeo ile distribütörlük anlaşması imzalamış olan distribütörlerden doğrudan veya dolaylı olarak Valeo ürünlerini temin eden Türkiye’de kurulu servis /garajların (bundan böyle “Servis” olarak anılacaktır) çalışanları ve temsilcileridir (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır). 

Kullanıcının Valeo Uzmanlar Kulübü’ne kayıt ve katılımı öncesi işbu Genel Hüküm ve Koşulları dikkatli bir şekilde okuması istenilmektedir.

 

Bölüm 2.02    Portal ve Kayıt

 

Kayıt Valeo tarafından Kullanıcıya gönderilecek Kullanıcı ön kayıt kodu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Valeo Uzmanlar Kulübü’ne erişim Apple Store® ve Android® Play Store® adreslerinde bulunan Valeo Uzmanlar Kulübü Valeo Mobile Uygulaması üzerinden veya www.valeoservice.com.tr internet sayfası üzerinden kayıt yaptırmak suretiyle gerçekleşecektir. (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır). 

Portal’a kayıt yaptırmak suretiyle Kullanıcı Genel Hüküm ve Koşulları bütünüyle kabul etmiş olur. İşbu kabul, kayıt işlemi sırasında “Valeo Uzmanlar Kulübüne ilişkin hüküm ve koşulları okudum ve kabul ediyorum” butonunun tıklanması ile belgelenecektir. 

Kullanıcının Servisin yasal temsilcisi olmaması halinde, Portala kaydolmak suretiyle, Kullanıcı, Servis adına Valeo Uzmanlar Kulübü’ne katılmak için Servis  tarafından usulünce yetkilendirildiğini kabul etmektedir. Valeo, bu nevi yetkilendirmelere ilişkin her türlü yükümlülükten muaf olup, Servis tarafından usulünce yetkilendirilmeksizin yapılmış

Kullanıcı kayıtları için gerek Servise gerekse başkaca üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.   

Yapılacak kaydı takiben Valeo ile Kullanıcı arasında Portalın kullanımına ilişkin işbu Genel Hüküm ve Koşullar çerçevesinde bir sözleşme akdedilmiş olmaktadır (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır). 

 

Madde 3 - Bonus Puanları 

 

Bölüm 3.01. Puan Toplama 

 

Servis tarafından satın alınan ve araçlara montajı gerçekleştirilen ve/veya Servis tarafından son kullanıcıya satılan Portalda belirlenmiş Valeo ürünleri (bundan böyle “Ürün” olarak adlandırılacaktır) üzerinden Servis Kullanıcısı tarafından Portala kaydı yapılmak suretiyle belirli bonus puanları (“Bonus Puanları”) kazanılacaktır. 

Bonus Puanları aplikasyonlar (Google Play & Apple Store) vasıtasıyla oluşturulacak kişisel hesaplar üzerinden cep telefonu ile

 • Ürünün barkodunun, ve/veya
 • Kimlik kodunun 

taranması suretiyle toplanacaktır. 

Bonus Puanları , Portal üzerinden bilgisayar yoluyla da toplanabilir. 

Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için; Kullanıcı (a) Portal üzerinden Kullanıcı kaydı yapılmadan önce Servis tarafından satın alınmış ve/veya (b) herhangi bir sebeple Distribütörlerden iadesi ve geri ödemesi gerçekleşmiş Ürünler için Kullanıcı, Bonus Puanları toplayamayacaktır. (i) Bir Ürünün Kullanıcı tarafından taranması, (ii)

sonrasında söz konusu Ürünün Distribütörler tarafından iadesinin ve geri ödemesinin gerçekleşmesi ve son olarak (iii) aynı Ürünün başka bir Servisin Kullanıcısı tarafından taranması halinde, ilk Kullanıcı hesabına kaydedilmiş olan Bonus Puanları otomatik olarak silinecektir. 

 

Bölüm 3.02. Geçerlilik 

 

Bölüm 3.01 hükümlerine uygun şekilde Kullanıcı tarafından Ürünün taranması akabinde, Bonus Puanları onbeş (onbeş) gün içerisinde Kullanıcının hesabına tanımlanır. Bonus Puanları kazanıldığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle kullanılabilir. Geçerlilik süresinin dolmasına istinaden,  Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde

bulunamaz. 

 

Madde 4 - Ödül 

 

Kullanıcı, Portal’da yer alan ve Bonus Puanlar karşılığı değeri belirlenmiş ödüllerden (bundan böyle “Ödül” olarak anılacaktır), Bonus Puanları bakiyesinin, seçtiği Ödülün puanını karşılaması ve Ödülün stoklarda mevcut olması kaydıyla talep edebilir. 

Ödüllerden herhangi birinin stoklarda tükenmesi halinde, Valeo Ödülü, eşit değerdeki bir başka ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar. 

Valeo zaman zaman Ödül listelerinde veya Ödüllerin Bonus Puan karşılıklarında değişiklikler yapabilir. Ödülün stoklarda tükenmiş olması ve/veya Ödül listelerinde veya Bonus Puan karşılıklarında yapılacak değişikliklerden dolayı Kullanıcı Valeo’ya karşı herhangi bir hak veya zararın giderilmesi talebinde bulunamaz. 

Valeo gerekli görmesi durumunda Kullanıcıdan taranmış olan Ürünün, işbu Genel Hüküm ve Koşullarda belirtilen şartlara haiz olduğunun ispatlanmasını talep edebilir. Kullanıcının ispat edememesi halinde, Valeo, ilgili Bonus Puanlarını Kullanıcının hesabından düşmeye yetkilidir.   

Portalda, Ödül kazanmanın koşulları olarak açıkça belirtilmek kaydıyla Ödüle hak kazanmak için başkaca şartlar da aranabilir. Kullanıcı, Valeo tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek şartları peşinen kabul etmekte olup, bu sebeple Valeo’ya karşı herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz. 

 

Madde 5 - Sorumluluk

 

Aksi Genel Şart ve Koşullarda açıkça belirtilmediği müddetçe, Bonus Puanlar herhangi bir üçünü şahsa/şahıs ile satılamaz, takas edilemez, açık arttırmaya çıkarılamaz veya başka şekilde devredilemez. Genel Şart ve Koşullara aykırı davranılması veya Kullanıcının sorumlu olduğu Bonus Puanların amacı dışında kullanılması halinde, Valeo

sipariş verilmiş ve teslim edilmiş Ödüllerin iadesini talep etme ve, duruma göre, kendisine ulaşmış bir Ödül talebini işleme almayı reddetme haklarını saklı tutar.

Uğranılmış zararın tazmini de dahil olmak üzere Kullanıcıya karşı sahip olunabilecek tüm diğer hak ve tedbirler saklıdır.

Valeo ve iştirakleri ağır kusurlarından kaynaklı haller dışında Kullanıcı ve/veya Servis ve/veya başkaca üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacaklardır.

Kullanıcı Bonus Puanlarından doğabilecek tüm vergisel hususların çözümlenmesinden sorumludur.

 

Madde 6 - Değişiklikler

 

Valeo işbu Genel Şart ve Koşulları ve bu bağlamda işbu Genel Şart ve Koşullar çerçevesinde akdedilmiş olan Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Valeo tarafından yapılacak değişiklikler Portalda Genel Şart ve Koşullar bölümünde yayınlanma tarihi itibariyle birlikte yürürlüğe girer ve Kullanıcı açısından da

bağlayıcı hale gelir, Kullanıcıya ayrıca bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

 

Madde 7- Veri Gizliliği

 

Portala kayıt sırasında Valeo’ya iletilen, isim-soyad, tc kimlik numarası, vergi kimlik numarası, e-mail adresi, adres ve telefon numarasından oluşan kişisel veriler bir veri dosyasına dahil edilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca işlenecek ve depolanacaktır.

Söz konusu Kişisel Verilere ilişkin olarak Valeo, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • (i) Valeo Uzmanlar Kulübünün Yönetimi ve Valeo Uzmanlar Kulübü açısından Kullanıcı ve Valeo arasındaki ilişkinin takibi;
 • (ii) Valeo veya otomotiv endüstrisi ile ilişkili otomotiv yedek parçaları veya ürünleri ile bağlantılı üçüncü kişilerin yürütecekleri satış, pazarlama faaliyetleri için (promosyon ve reklam faaliyetleri vb.).
 • (iii) İşbu Genel Hüküm ve Şartlar kapsamında Portala kaydın gerçekleştirilebilmesi ve bu bağlamda Portala yapılacak kayıt ile Sözleşmenin akdedilebilmesi ve ifası amacıyla

Yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleşebilmesi için Kullanıcının kişisel verileri, üçüncü kişilere bu kişilerin yürürlükteki veri gizliliği ile ilgili mevzuata tamamen uymaları koşuluyla aktarılabilir.

Söz konusu kişisel veriler Sözleşme devam ettiği müddetçe ve Sözleşmenin sona ermesinden sonra ise herhangi bir olası sözleşmesel ve/veya kanuni yükümlülüğün karşılanabilmesi amacıyla, yasal mevzuatın daha uzun bir süre öngörmemesi kaydı ile 10 (on) yıl boyunca depolanacaktır.

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini belirtmek ve kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla; tr.sadakat.mailbox@valeo.com e-mail adresi üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirler.

Belirtilen yöntemle taleplerin Valeo’ya iletilmesi durumunda, Valeo talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Valeo tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri

sahiplerinin hakları aşağıda sayılmıştır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmesinin düzeltilmesi veya kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi hallerinde, bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sözleşmenin, kişisel verilerin alt işleyenler ve/veya hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmesini gerekli kıldığı hallerde söz konusu üçüncü şahıs işlemenin amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla ve ancak Veri Sorumlusunun denetimi altında veri işleyebilir.

Valeo ve iştirakleri personelinin kişisel verilere ulaşımını burada belirtilen amaçlar ile kısıtlı olacak şekilde sınırlandıracaktır.

 

Madde 8 - Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

İşbu Genel Hüküm ve Koşullar ve Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

İADE PROSEDÜRÜ

 

İADE SEBEBI

 

Valeo Uzmanlar Kulübü bonus puanlar karşiliği seçi̇len hedi̇ye ürünlere i̇li̇şki̇n

i̇ade prosedürleri̇

 

1 ADRES SORUNU ( Adres Hatalı / Eksik / Alıcı Adreste Bulunamadı )

 

İŞLEM

 

 • Adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi Servisin sorumluluğundadır. 
 • Bu statüdeki tüm ürünler sağlam ve tekrar kullanılabilir ürünlerdir. Ürünler kargo tarafından Satıcıya (Servisin kazandığı Bonus Puanlar karşılığı seçeceği hediye ürünleri tedarik ve temin edecek Valeo iş ortağı)  iade edilecektir.
 • Satıcı iade edilen ürünler, ürün kargo şirketi tarafından Satıcıya iade edildikten sonra VALEO ’ya ve Servis’e bildirir.
 • Servis tarafından adresi güncellenen sipariş tekrar Servisin güncel adresine sevk edilir.
 • Yapılacak yeni sevkiyatın kargo bedeli Servis’e fatura edilir. 

 

STATU

 

Kargodan İade / Adres Yetersiz

 

2 ÜRÜN SORUNU I Ürün Hasarlı / Eksik 

 

İŞLEM

 

 • Servis, kargo yetkilisinden ürünü teslim almadan önce hasarlı/eksik olup olmadığını kontrol etmelidir. Kargo paketinin hasarlı olduğunun veya üründe kargodan kaynaklanan hasar veya eksiklik olduğunun fark edilmesi halinde, Servis teslimatla birlikte kargo görevlisine tutanak tutturup, hiçbir belge imzalamadan ürünü tutanakla birlikte kargo görevlisine teslim etmelidir. Bu şekilde teslim edilen ürün iadeleri için Satıcı tarafından Servise yeni ürün gönderimi yapılır.   
 • Her durumda Servis, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanmak suretiyle ürünü iade edebilir. Servis, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

 

STATU

 

Kargodan İade / Ürün Hasarlı / Eksik

 

ÜRÜN SORUNU II Ürün Arızalı

 

İŞLEM 

 

 • Servis, teslimat sonrası 15 (onbeş) gün içerisinde arızalı olduğu tespit edilen ürün için Satıcı tarafından gönderilen ürün İrsaliyesi ve garanti belgesi ile birlikte yetkili teknik servislere başvurmalıdır. Yetkili teknik servislerde yaşanacak sorunlarda Satıcı çözüm için gerekli desteği sağlayacaktır. Yetkili teknik servisin düzenleyeceği rapor doğrultusunda Satıcı, arızalı ürünün yenisi ile değiştirilmesini sağlayacaktır.

 

STATU

 

Servisten İade / Ürün Arızalı

 

4 ÜRÜN SORUNU III Ürün Beğenilmedi

 

İŞLEM

 

 • Servis kargodan ürünü teslim aldıktan sonra boyut, renk, kalite, v.b.  sebeplerden ötürü beğenmeyerek 14 gün içerisinde ürünü orijinal ambalajı bozulmamış olarak iade edebilir. Ürün kargo şirketi tarafından Satıcıya geri getirilir.

 

STATU

 

Servisten İade / Ürün Beğenilmedi

 

5 ÜRÜN SORUNU IV Yanlış ürün gönderildi

 

İŞLEM 

 

 • Servise, Satıcı ya da Kargodan yanlış ürün teslim edilirse, ürün alındıktan sonra 14 gün içerisinde, orijinal ambalajı bozulmamış olarak, iade edilebilir. Böyle bir durumda ürünler kargo tarafından Satıcıya iade edilecektir.
 • Satıcı tarafından Servise doğru ürün gönderilir.

 

STATU

 

Servisten İade / Yanlış Ürün